Προσβασιμότητα

Η πλατφόρμα MELO® - Digital Learning Ecosystem εξελίσσεται διαρκώς για να είναι όσον το δυνατόν περισσότερο προσβάσιμη από όλους. Αναπτύσσεται με βάση τα διεθνή standards προσβασιμότητας στην τεχνολογία λογισμικού και ενώ έχουν ληφθεί υπόψη η γενική οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, European Accessibility Act αναφορικά με το σχεδιασμό προϊόντων προσβάσιμων από όλους.

Σήμερα η πλατφόρμα συμμορφώνεται με τα κάτωθι διεθνή standards:
WCAG 2.1
(Level A/AA)
icon
Πρόκειται για τη συμμόρφωση με τα Web Content Accessibility Guidelines (WCGA) του World Wide Web Consortium (W3C) και αφορά την προσβασιμότητα στο περιεχόμενο ιστού (web content).
Section 508
icon
Πρόκειται για τη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές του ομοσπονδιακό Νόμο Section 508 των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, προσάρτημα του United States Workforce Rehabilitation Act of 1973 Web Content Accessibility. Αναφορικά με τους δικτυακούς τόπους (web sites), αφορά τον σχεδιασμό τους για εύκολη και πλήρη πρόσβαση από όλους
The ADA
icon
Πρόκειται για τη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές του Νόμου Κοινωνικών Δικαιωμάτων (civil rights law) The Americans with Disabilities Act των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Αναφορικά με τους δικτυακούς τόπους (web sites), αφορά τον σχεδιασμό τους για εύκολη και πλήρη πρόσβαση από όλους.
ATAG 2.0
icon
Πρόκειται για τη συμμόρφωση με τα Authoring Tool Accessibility Guidelines (ATAG 2.0) του World Wide Web Consortium (W3C) και αφορά τo σχεδιασμό των εργαλείων δημιουργίας περιεχομένου ώστε να είναι αφενός τα ίδια προσβάσιμα από άτομα με αναπηρίες και αφετέρου να υποστηρίζουν τη δημιουργία περιεχομένου (web content) προσβάσιμου από όλους.
ARIA 1.0
icon
Πρόκειται για τη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές του προτύπου Accessible Rich Internet Applications (WAI-ARIA 1.0) του World Wide Web Consortium (W3C) και αφορά τη δυνατότητα ενσωμάτωσης βοηθητικών τεχνολογιών (AT - Assistive Technologies) για την κάλυψη των απαιτήσεων πρόσβασης σε περιεχόμενο από άτομα με συγκεκριμένα είδη αναπηρίας.
icon
Επισημαίνεται ότι η συνολική προσβασιμότητα στην χρήση ενός συστήματος τηλεκπαίδευσης, επιτυγχάνεται με υποστήριξη των αντίστοιχων standards και από το εκπαιδευτικό περιεχόμενο που πιθανώς θα ενσωματωθεί σε μια υλοποίηση και έχει κατασκευαστεί με εργαλεία τρίτων κατασκευαστών (e-learning authoring tools)

Διαλειτουργικότητα

Η πλατφόρμα MELO® - Digital Learning Ecosystem ακολουθεί και ενσωματώνει όλα τα ευρέως διαδεδομένα διεθνή πρότυπα διαλειτουργικότητας εκπαιδευτικού περιεχομένου.
Σήμερα υποστηρίζονται τα:
SCORM
(σε εκδόσεις 1.2, 2004 all editions)
AICC
xAPI
(with TinCan API launcher)
cmi5