Διασφάλιση ποιότητας

Για τη διασφάλιση ποιότητας σε όλο τον κύκλο ανάπτυξης & συντήρησης της πλατφόρμας MELO® - Digital Learning Ecosystem εφαρμόζουμε στην πράξη συστήματα διασφάλισης ποιότητας όχι μόνο στο πεδίο υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού αλλά και πιο εξειδικευμένα στην ανάπτυξη συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης και την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης.
Η πλατφόρμα λογισμικού MELO κατασκευάζεται από την RDC Informatics
(ΑΦΟΙ ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗ Ε.Ε.) η οποία διαθέτει τα ακόλουθα:
iso icon
Πιστοποίηση
ISO 9001:2015
από την RIGCERT
iso icon
για το σύστημα διαχείρισης ποιότητας που εφαρμόζει στα πεδία παροχής υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού, παροχής υπηρεσιών ψηφιακής μάθησης & ανάπτυξης συστημάτων ψηφιακής μάθησης.
iso icon
Πιστοποίηση
ISO 27001:2013
από την RIGCERT
iso icon
για το σύστημα διαχείρισης ασφάλειας των πληροφοριών που εφαρμόζει στα πεδία παροχής υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού, παροχής υπηρεσιών ψηφιακής μάθησης & ανάπτυξης συστημάτων ψηφιακής μάθησης.
iso icon
Πιστοποίηση
ISO 27701:2019
από την RIGCERT
iso icon
επέκταση του ISO 27001:2013 για τη διαχείριση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που εφαρμόζει στα πεδία παροχής υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού, παροχής υπηρεσιών ψηφιακής μάθησης & ανάπτυξης συστημάτων ψηφιακής μάθησης.
iso icon
Πιστοποίηση
ISO 22301:2019
από την RIGCERT
iso icon
για το σύστημα διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας που εφαρμόζει στα πεδία παροχής υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού, παροχής υπηρεσιών ψηφιακής μάθησης & ανάπτυξης συστημάτων ψηφιακής μάθησης.
icon
Επίσης η λειτουργία της εταιρείας είναι πλήρως εναρμονισμένη με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εφαρμόζοντας στην πράξη τον κανονισμό και τις πρόνοιές του σε κάθε υλοποίησης της πλατφόρμας MELO® - Digital Learning Ecosystem.